Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

logo spisu powszechnego

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. trwać będzie w Polsce Narodowy Spis Ludności i Mieszkań. A ponieważ dotyczy niemal wszystkich mieszkających na terenie RP, warto dowiedzieć się więcej na jego temat.

Co to jest spis powszechny?

Spis ludności to – jak podaje Encyklopedia PWN – podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak Unia Europejska i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych.

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie), imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Spisy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat, a odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej, czym jest spis

O spisie 2021

kliknij, aby powiększyć - PDF

Kliknij w obrazek, aby powiększyć (pdf)

W Polsce najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Za jego organizację odpowiedziany jest Główny Urząd Statystyczny.
Będzie on realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na stronie GUS.
Obowiązkiem spisowym będą objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami - na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Od 15 marca Główny Urząd Statystyczny uruchomi infolinię spisową: 22 279 99 99

Kliknij i przeczytaj więcej na temat spisu 2021

Jakie dane trzeba podać?

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane zostaną dane z następujących zakresów:

  • charakterystyka demograficzna osób
  • aktywność ekonomiczna osób
  • Poziom wykształcenia
  • niepełnosprawność
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne
  • charakterystyka etniczno-kulturowa
  • gospodarstwa domowe i rodziny

Kliknij, aby poznać szczegółowe informacje na temat zbieranych danych

Bezpieczeństwo danych

W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Kliknij i przeczytaj więcej o bezpieczeństwie danych

Wszystkie najważniejsze informacje na temat spisu dostępne są na stronie www.spis.gov.pl