13 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Morcinka odbędzie się podsumowanie konkursu „ZBIERAMY MAKULATURĘ”. Najlepsi otrzymają nagrody finansowe.

Konkurs zorganizowany przez Prezydenta Miasta Torunia trwał od 15.09.2018 r. do 31.03.2019 r. Był skierowany do wszystkich szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta. Wzięło w nim udział 55 placówek (22 przedszkola, 25 szkół podstawowych i 8 szkól ponadpodstawowych). We wszystkich placówkach oświatowych w okresie w trakcie trwania konkursu zebrano 525 ton papieru i tektur. W zbiórce uczestniczyło łącznie 19 594 dzieci i młodzieży.

Laureaci konkursu (placówki, które zajęły miejsce od I do X) zostali wyłonieni w trzech kategoriach:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe,

- szkoły ponadpodstawowe.

Miejsce zajęte w konkursie, uzależnione było nie tylko od ogólnej masy papieru i tektury zebranej w danej placówce, ale także od masy zebranego papieru i tektury w przeliczeniu na 1 ucznia tej szkoły. Zgodnie z regulaminem konkursu, w tej kategorii rywalizowały wyłącznie te szkoły i przedszkola, która mają minimum 100 uczniów.

Masa zebranej makulatury ustalana była na podstawie sprawozdań składanych przez placówki i potwierdzonych przez podmiot odbierający odpady (skupy surowców wtórnych).

Laureaci konkursu, niezależnie od rodzaju placówki i kategorii konkursowej otrzymują nagrody finansowe w wysokości:

- za zajęcie I miejsca w wysokości - 20 000 zł,

- za zajecie II miejsca w wysokości - 15 000 zł,

- za zajęcie III miejsca w wysokości -10 000 zł,

- za zajęcie IV miejsca w wysokości - 8 000 zł,

- za zajęcie V miejsca w wysokości - 7 000 zł,

. za zajęcie VI miejsca w wysokości - 6 000 zł,

- za zajęcie VII miejsca w wysokości - 5 000 zł,

- za zajęcie VIII miejsca w wysokości - 4 000 zł,

- za zajęcie IX miejsca w wysokości - 3 000 zł,

- za zajęcie X miejsca w wysokości - 2 000 zł.

Nagrody otrzymają także uczniowie. 268 uczestników rywalizacji, którzy w sposób najbardziej aktywny uczestniczyli w zbiórce papieru otrzymają nagrody rzeczowe – bony podarunkowe do galerii handlowej w wysokości 200 zł każdy.

Nagrodzone zostaną także najbardziej aktywne w zbiórce klasy. W nagrodę zwrócony zostanie koszt zakupu biletów na wybrane wydarzenie kulturalne do wysokości 25,0 zł/ucznia i opiekunów dla całej klasy.

Sam konkurs to nie tylko zbiórka makulatury ale również działania edukacyjne promujące ideę selektywnej zbiórki odpadów, które odbyły się w biorących udział w rywalizacji szkołach i przedszkolach.

Zebrane odpady zostaną przekazane do recyklingu, a ich masa zostanie uwzględniona w łącznej masie odpadów odebranych z terenu miasta i przekazanych do zagospodarowania, zmniejszając zobowiązania gminy w zakresie osiągnięcia co roku określonych poziomów recyklingu i przekazania do ponownego użycia lub odzysku odpadów surowcowych.