Toruń dla przedsiębiorców" class="colorbox" rel="gallery-node-247234"> <a href=Toruń dla przedsiębiorców" title=" Toruń dla przedsiębiorców" />

Toruńscy przedsiębiorcy, którzy zostali najmocniej dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, mogą ubiegać się o pomoc ze strony miasta w ramach programu "Toruń dla przedsiębiorców".

Odraczamy i rozkładamy na raty

Przedsiębiorcy, którzy wykażą, że na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w szczególności utracili możliwość zarobkowania, mogą ubiegać się o:

 1. ODRACZANIE - na okres od 3 do 6 miesięcy, nie dłużej niż do 30 września 2020 r., terminów płatności:

  - podatku od nieruchomości;
  - czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

  Odroczenie dotyczy należności, dla których termin zapłaty jeszcze nie upłynął.

 2. ROZKŁADANIE NA RATY - z terminem płatności ostatniej raty maksymalnie do 15 grudnia 2020 r., należności z tytułu:

  - podatku od nieruchomości;
  - podatku od środków transportowych;
  - opłat za dzierżawę oraz użytkowanie wieczyste;
  - czynszów za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

  Rozłożenie na raty dotyczy należności, dla których termin zapłaty upłynął.

Na podstawie art. 57 §7 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 59 ustawy o finansach publicznych od odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych naliczana jest opłata prolongacyjna w wysokości 4% w skali roku, od należności niepodatkowych odsetki w wysokości stopy redyskonta weksli (aktualnie1,05%) w skali roku.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, po odwołaniu stanu epidemii, będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu, na warunkach przekazanych w odrębnym komunikacie.

Wnioski o wszelkie ulgi, tj. odroczenie terminu, rozłożenie na raty będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej. Wnioski rozpatrywane będą w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i przy zastosowaniu uproszczonej metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy.


Wnioski o ulgi można składać:

1. Dotyczące czynszu w lokalach użytkowych:

2. Dotyczące pozostałych należności:


Formularze wniosków
o przyznanie ulg wraz z załącznikami i wykazem dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem:


Czytaj też o nieodpłatnej pomocy prawnej:
Od 16 marca 2020 r. w ramach współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Kancelarią Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni (www.radcowie.biz) została uruchomiona nieodpłatna pomoc prawna. Szczegóły na
https://torun.direct/news/nieodplatne-wsparcie-prawne-dla-przedsiebiorcow

Fot. Wojtek Szabelski