Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Miasto podejmuje szereg działań związanych z zapobieganiem suszy i koniecznością utrzymywania równowagi w środowisku wodnym. Obok zadań bieżących, planowane są działania długofalowe.

O działaniach miasta w tym zakresie mówił prezydent Michał Zaleski podczas konferencji prasowej w dniu 22 maja 2020 r. - Zmiany klimatu sprawiają, że w miastach europejskich, w tym także w Toruniu, w najbliższych latach bezdyskusyjnie konieczne będzie stopniowe przywracanie równowagi w środowisku, w tym także w środowisku wodnym. Do tego trzeba się przygotować i także, co jest szczególnie ważne w tym czasie, przygotować się do tego finansowo – zapowiedział prezydent Michał Zaleski.

Prezydent wskazał na działania uwzględniające zarówno mały obieg hydrologiczny, jak i ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu, a przez to:

  • zapewnienie ciągłych dostaw wody przeznaczonej do spożycia,
  • promowanie działań mających na celu zbieranie wód opadowych i ich wykorzystanie,
  • podjęcie zamierzeń mających na celu zmniejszenie stopnia uszczelnienia powierzchni miasta, a tym samym zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji oraz cieków powierzchniowych i ograniczenie spływu powierzchniowego,
  • zmiany w krajobrazie miejskim poprzez tworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji z odpowiednio wkomponowanymi urządzeniami do zagospodarowania wody opadowej,
  • opracowanie standardów inwestycyjnych oraz kształtowanie sposobów zagospodarowania przestrzennego miasta poprzez stosowne zapisy w miejscowych planach uwzględniających ww. założenia.

Wśród bieżących działań podejmowanych przez Gminę Miasta Toruń prezydent wskazał na działania w zakresie zieleni, takie jak ograniczenie koszenia traw do niezbędnego minimum (tylko te fragmenty, gdzie trawa może stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i trawniki nowo zakładane) i zredukowanie grabienia liści z trawników (tylko wiosną). Tworzone są aktualnie łąki kwietne na terenie ok. 0,42 ha w kilku lokalizacjach na terenie miasta m.in. przy ul. Gagarina, Andersa, Grudziądzkiej, Uniwersytecka/Odrodzenia, Morycińskiego/Polna, Łódzka/Okólna, Szosa Lubicka/Olimpijska, Szosa Chełmińska/Dworzec Północny, teren przy Muzeum Etnograficznym. Przy nowych nasadzeniach (ok. 500 szt. drzew na terenie miasta) stosowane są worki do kropelkowego podlewania typu treegator, które powodują powolne uwalnianie wody do gleby przez długi.

Zadaniem długofalowym, z realizacją do 2021 roku, jest opracowanie koncepcji i pilotażowego uruchomienia programów tzw. parków kieszonkowych, ogrodów deszczowych i zielonych fasad budynków.

W zakresie wód opadowych aktualnie wykonywane są lokalne popiętrzenia na trzech ciekach wodnych - dwa na lewobrzeżu i jedno na prawobrzeżu. Zamontowanych zostanie kilka zastawek, które spowodują spiętrzenie wody o ok. 20-30 cm, co zwiększy depozyt wody i poprawi uwodnienie gruntów w sąsiedztwie tych cieków. Kolejne działania bieżące w tym, zakresie to:

  • odkrycie odcinka Strugi Toruńskiej (Wały gen. Sikorskiego 12),
  • opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych w latach 2021-2022:

- zwiększenie objętości retencyjnej zbiornika Kaszownik,
- regulacja przepływu wód Strugi Toruńskiej poniżej zbiornika Kaszownik,
- łączenie rowu B-1 i sąsiedniego (ul. Bluszczowa) do zbiornika „Kacze Doły”,
- zwiększenie objętości retencyjnej stawu przy ul. Poznańskiej,
- rozbudowa zbiorników wodnych na terasie zalewowej Wisły (na zachód od Kępy Okraczyńskiej na bazie istniejących obiektów),
- wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych Przedszkola Miejskiego nr 18 ul. Grasera 3 do „Stawu Kapitana”,
- wytyczne dla jednostek miejskich w zakresie zagospodarowania zużytej wody basenowej (we współpracy z MOSiR-em), a także wykorzystania wody uzyskiwanej z oczyszczalni ścieków i z odpompowań np. z budynków.

Jak zapowiedział prezydent Michał Zaleski, w czerwcu 2020 r. podczas sesji Rady Miasta Torunia radni pochylą się nad uchwałą dotycząca dofinansowania w wysokości 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji służących do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Dofinansowanie dotyczyć będzie takich inwestycji, jak: wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z intalacją łączącą zbiornik z rynną; podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe; system bioretencji (ogrody deszczowe, muldy chłonne, obiekty hydrofilowe, oczka wodne wzbogacone w nasadzenia; system drenażu; system nawadniania wykorzystujący te wody.

Fot. Adam Zakrzewski