Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Od 25 maja 2020 r. w większości toruńskich szkół podstawowych przywrócona zostanie realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. w okresie od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne.

Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym dla 29 szkół podstawowych, w tym dwóch specjalnych i jednej muzycznej. Dwudziestu ośmiu dyrektorów tych placówek zgłosiło gotowość do powrotu uczniów od 25 maja 2020 r. Wniosek o zawieszenie realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgłosiła natomiast dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32.

Do klas I-III toruńskich szkół podstawowych uczęszcza 5073 uczniów. Od najbliższego poniedziałku zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi objęte będzie 286 wychowanków z 28 szkół podstawowych - w SP Nr 27 nie zgłoszono żadnego dziecka. Natomiast dyrektorzy w Szkołach Podstawowych Nr 7 i 35 wystąpili z wnioskami o wyrażenie zgody na zwiększenie do 14 liczebności grupy uczniów. Taka możliwość przewidziana została w „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna”.

Wykaz szkół podstawowych z procentem liczby uczniów powracających od 25.05.2020 r. do placówek

Fot. Sławomir Kowalski