Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na zdjęciu: dwie uczennice w białych bluskach idą wzdłuż Rynku Staromiejskiego

31 lipca 2020 r. ósmoklasiści poznają wynik egzaminu ósmoklasisty. Z powodu stanu epidemii w roku szkolnym 2019/2020 egzamin odbył się w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r.

Od jutra do 4 sierpnia br. uczniowie mają czas na uzupełnienie wniosku złożonego w wybranej szkole ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać ewentualnych zmian we wnioskach o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.

Inne ważne dla tegorocznych ósmoklasistów terminy:

12 sierpnia 2020 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się z listami kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych może odbywać się za pomocą stron internetowych poszczególnych szkół.

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia - przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Uwaga! Wymienione powyżej dokumenty należy złożyć w szkole do której uczeń został zakwalifikowany, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Jeśli nie ma możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat muszą poinformować o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

fot. Małgorzata Litwin