Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Toruń wobec zmian klimatycznych" class="colorbox" rel="gallery-node-245192">

21 listopada 2019 r. Rada Miasta przyjęła Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.

Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Proces przygotowania Planu Adaptacji przebiegał w systemie trójstronnej współpracy, między: Ministerstwem Środowiska, Urzędem Miasta Torunia oraz wykonawcą z ramienia Konsorcjum - firmą konsultingowo-inżynierską Arcadis sp. z o.o. w Warszawie.

Plan jest odpowiedzią na globalny problem ocieplenia klimatu oraz zwraca uwagę na potrzebę adaptacji ośrodków miejskich do jego skutków. Realizuje wybrane działania dla czterech najbardziej wrażliwych sektorów miasta: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu oraz różnorodności biologicznej. Zawiera trzy typy działań:
• informacyjno-edukacyjne - podnoszące społeczną świadomość klimatyczną i propagujące dobre praktyki adaptacyjne,
• organizacyjne -wprowadzające zmiany w planowaniu przestrzennym oraz organizacji przestrzeni publicznej,
• techniczne - o charakterze inwestycyjnym, głównie w zakresie infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Plan toruński zawiera 32 działania adaptacyjne. Wśród nich znajdują się: miejski system monitoringu jakości powietrza, utworzenie internetowego narzędzia wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu, wdrożenie rozwiązań z Programu Gospodarowania Wodami Opadowymi czy też dalsza rozbudowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego.

Przyjęty program będzie można zmieniać, aby lepiej dostosować go do warunków panujących w Toruniu. Celem projektu jest zorganizowanie Torunia w taki sposób, aby nadal był miastem zrównoważonego rozwoju, chroniącym zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz podejmującym działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w aspekcie zmieniającego się klimatu.

Plan Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.

fot. Sławomir Kowalski