Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Na zdjęciu: ścieżka rowerowa łącząca osadę leśną na Barbarce z Bydgoskim Przedmieściem

Inwestycje realizowane przez Gminę Miasta Toruń otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad 1,3 mln złotych trafi na budowę dwóch ścieżek rowerowych. Pierwsza z nich powstanie przy Szosie Bydgoskiej na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego w Toruniu. Druga została niedawno zrealizowana i cieszy się popularnością wśród rowerzystów.

Pieniądze w kwocie ponad 1,3 mln zł udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przygotowane przez Gminę Miasta Toruń wnioski o dofinansowanie zadań rowerowych zostały pozytywnie ocenione przez Urząd Marszałkowski. W przypadku pierwszego projektu, który obejmie budowę ścieżki rowerowej przy Szosie Bydgoskiej na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego w Toruniu kwota dofinansowania wyniesie 662 101,03 zł, co stanowić będzie 85% kosztów projektu.

Budowa drogi rowerowej przy Szosie Bydgoskiej na odcinku od pętli tramwajowej do placu Skalskiego przebiegać będzie wzdłuż drogi krajowej nr 80. Na odcinku 1,039 km zaplanowano wykonanie infrastruktury pieszo-rowerowej, która uzupełni sieć rowerową w zachodniej części miasta. W ostatnim czasie miasto zrealizowało ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Łukasiewicza do granicy miasta.

Ścieżka powstanie po południowej stronie Szosy Bydgoskiej, ma ona szczególne znaczenie w rozwoju sieci dróg rowerowych w tej części miasta, ponieważ stanowi brakujący element w infrastrukturze łączącej Toruń z Gminą Zławieś Wielka.

Druga inwestycja z dofinansowaniem unijnym to oddana do użytku w lipcu ścieżka rowerowa, która połączyła Bydgoskie Przedmieście z Osadą Leśną na Barbarce. Całkowita wartość projektu to 838 066,99 zł, z czego dofinasowanie wyniesie 712 356,94 zł, co stanowi 85% kosztu zadania.

Ścieżka jest równoległa do ulicy Przysieckiej w Toruniu. Jej przebieg został wytyczony starym nasypem kolejowym na terenach leśnych oraz w pasie technicznym istniejącego rowu melioracyjnego, który odprowadza wodę ze stawów przy Barbarce. Inwestycja ma ponad 2 km długości.

fot. Miejski Zarząd Dróg