Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

budynek urzędu miasta

Do końca 2020 r. wydziały i biura Urzędu Miasta Torunia pracować będą częściowo w trybie zdalnym. Na wizytę w działach obsługujących mieszkańców nadal trzeba się umawiać wcześniej.

Rozwiązanie to ma zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii i wynika wprost z rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2020 r., które przedłuża do 27 grudnia obowiązek polecania przez kierowników urzędów administracji publicznej pracy zdalnej pracownikom. W związku z tym prezydent Torunia Michał Zaleski przedstawił rozwiązania, które w toruńskim urzędzie będą obowiązywać od 5 do 31 grudnia.

Pracę na miejscu oraz zdalnie w tygodniowych cyklach rotacyjnych z założeniem, że połowa zespołu w jednym tygodniu wykonuje pracę w siedzibie UMT, a w kolejnym świadczy prace zdalnie, zamiennie z drugą częścią zespołu wykonują następujące działy:

 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Biuro Ogrodnika Miejskiego,
 • Biuro Obsługi Urzędu,
 • Biuro Projektów Informatycznych,
 • Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
 • Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Inwestycji i Remontów
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji,
 • Wydział Kultury
 • Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego – Referat Nadzoru Finansowego
 • Wydział Ochrony Ludności,
 • Wydział Promocji i Turystyki,
 • Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego,
 • Wydział Środowiska i Ekologii

Pracę w systemie dwuzmianowym w cyklach tygodniowych w godzinach od 7:00 do 21:00, przy czym I zmiana pracuje w godz. 7:00-13:45, zaś II zmiana w godz. 4:15-21:00 (przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń od 13:45 do 14:15) wykonują następujące jednostki:

 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Obsługi Mieszkańców,
 • Wydział Spraw Administracyjnych,
 • Kancelaria Prezydenta Miasta,
 • Biuro Rady Miasta,
 • Wydział Prawny.

W każdym z działów w jednym pomieszczeniu może się znajdować jeden pracownik. Wyjątkiem są sale obsługi interesantów Wydziału Spraw Administracyjnych oraz Wydziału Obsługi Mieszkańców.

W pełnym składzie z uwagi na z uwagi na intensyfikację prac związanych z zakończeniem roku pracować będą:

 • Wydział Księgowości w godz. 7:30-15:30,
 • Wydział Podatków i Windykacji w godz. 7.30-17.00 z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy,
 • Wydział Planowania i Nadzoru Finansowego – Referat Kontroli oraz Zespół ds. planowania księgowości i budżetu,
 • Biuro Kadr i Płac.

Ze względu na możliwości lokalowe (tj. rozlokowanie po jednym pracowniku w jednym pomieszczeniu) w pełnym składzie pracować będą również:

 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Wydział Sportu i Rekreacji,
 • Biuro Rewitalizacji.

Godziny pracy pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, tj. Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kierownik Kancelarii Tajnej, pozostają bez zmian.

W dniach 23 grudnia br. oraz 31 grudnia br. (sylwester) działy pracujące w systemie dwuzmianowym świadczą pracę w 8-godzinnym czasie pracy, od godz. 7:30 do 15:30:

 • w pełnym składzie osobowym (KPM, WP i BRM),
 • w jednym z ww. dni zespół I oraz w drugim z ww. dni zespół II,
 • a odpowiednio w tych dniach zespół niepracujący odbiera wolne za pracę w sobotę (WOM, WSA i USC).

W wigilię, 24 grudnia Referat Zgonów w USC czynny będzie w godzinach 8:00-12:00 a 31 grudnia br. kasy będą czynne w godz. 8:00-12:00.

Zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców

Z uwagi na zakres wykonywanych zadań, bezpośrednią obsługę interesantów nadal realizują następujące działy:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców i Wydział Spraw Administracyjnych - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-13:30 oraz 14:30-20:30, a także w soboty: 5 i 12 grudnia oraz 9 i 16 stycznia 2021 r. w godz. 7:30-14:30,
 • Urząd Stanu Cywilnego - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-13:30 oraz 14:30-20:30, a także w soboty w godz. 8:00-12:00,
 • Wydział Księgowości – kasa - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:30

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest w poniżej wymienionych działach oraz zakresach:

 • Wydział Architektury i Budownictwa – wydawanie dokumentacji budowlanej,
 • Wydział Edukacji – stypendia szkolne,
 • Wydział Geodezji i Kartografii - wydawanie dokumentacji geodezyjnej np. na potrzeby banku lub aktu notarialnego.

Prawo wglądu w akta sprawy określone zgodnie z art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego może być realizowane przez te działy urzędu, które prowadzą postępowania administracyjne.

Uwaga!Bezpośrednia obsługa interesantów może mieć miejsce tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu i umówieniu się na konkretny termin i godzinę oraz w warunkach reżimu sanitarnego, tj.:

 • w budynkach UMT pozostają posterunki pracowników ochrony kierujących ruchem osób, dokonujących pomiarów temperatury przybywających interesantów i wyposażających ich w jednorazowe rękawiczki i/lub płyn do dezynfekcji oraz pouczających o obowiązku stosowania maseczki/przyłbicy,
 • stanowiska obsługi interesantów wyposażone będą w dotychczas stosowane środki ochrony (przesłony, dystanse), a ich pracownicy w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki/przyłbice, płyn do dezynfekcji),
 • pracownik obsługujący interesantów winien zwrócić uwagę, aby również oni prawidłowo stosowali środki ochrony osobistej.
 • W pozostałych działach obsługa interesantów zostaje ograniczona i odbywać się będzie z użyciem środków komunikacji na odległość (tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatory internetowe, ePUAP, urny na korespondencję, wysyłki korespondencji pocztą itp.).

Fot. Małgorzata Litwin