W Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu odbył się cykl zajęć profilaktycznych pod tytułem „Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności”.

W minioną środę i piątek (01.03 i 03.03) policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu udały się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu, by przeprowadzić cykl zajęć profilaktycznych pod tytułem „Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności”.

Zajęcia rozpoczęły się od zaprezentowania krótkiego rysu historycznego związanego z prawami człowieka. Następnie uczestnicy spotkań dowiedzieli się, że źródłem wszelkich praw i wolności jest godność każdej osoby.  Jako podstawowe normy, przysługują one wszystkim i wynikają z samego faktu bycia człowiekiem. Podczas rozmów policjantki podkreślały powszechny, przyrodzony, niezbywalny, nienaruszalny, naturalny i niepodzielny charakter tych  praw, zwracając jednocześnie uwagę, że ich przestrzeganie powinno być gwarantowane i chronione przez państwo.

Przy tej okazji, funkcjonariuszki poruszyły temat handlu ludźmi oraz uświadamiały jak postępować, aby nie stać się ofiarą tego procederu.

Kolejną częścią zajęć było omówienie, czym jest przemoc, cyberprzemoc oraz mowa nienawiści. Szczególną uwagę policjantki zwróciły na wszelkiego rodzaju aspekty etyczne oraz prawne związane z tymże zagadnieniem.

Następnie słuchacze wspólnie wypracowywali algorytmy właściwego postępowania w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, z którymi mogą się oni spotkać w swoim życiu. Uczestnicy spotkań aktywnie w nich uczestniczyli, wykazując się dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień. Z pewnością temat ten pozostaje w zakresie ich zainteresowań.

Na zakończenie, każda z osób uczestniczących w zajęciach otrzymała od policjantek opaskę odblaskową, która zwiększy ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Spotkania były również okazją do zapoznania słuchaczy z rodzajami i specyfiką służby w Policji oraz przedstawienia procedury rekrutacyjnej dla kandydatów. 

  • slajd z prezentacji "Moje prawa, moje granice - o przemocy i odpowiedzialności"
  • Policjantka omawia prezentację "Moje prawa, moje granice - o przemocy i odpowiedzialności"
  • Policjantka przemawia do słuchaczy uczestniczących w zajęciach
  • Policjantka przemawia do słuchaczy zajęć
  • Policjantka prezentuje plakat dotyczący naboru do Policji oraz omawia procedurę rekrutacyjną
  • Policjantka rozdaje słuchaczom opaski odblaskowe