W dniu 27 września 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski i towarzyszący Mu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak odebrali umowy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwszy projekt pn. Wzmocnienie służb ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla Kujawsko-Pomorskiej Policji” obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych m.in. bezzałogowych statków powietrznych, ubrań ochronnych dla ratowników wodnych, skuterów podwodnych, dla funkcjonariuszy komend Policji w Bydgoszczy, Toruniu Włocławku, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią, Rypinie, Świeciu, Żninie oraz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy.

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Celem bezpośrednim jest poprawa skuteczności prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Realizacja projektu podniesie gotowość doposażonych jednostek Policji, co w konsekwencji przyniesie poprawę efektywności ich działań w czasie prowadzenia działań ratowniczych czy poszukiwawczych na lądzie i w wodzie, zapewni sprawne koordynowanie działań jednostek podczas zabezpieczania oraz usuwania skutków związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, zamachów terrorystycznych, wybuchów, epidemii, awarii instalacji chemicznych i promieniotwórczych itp., podniesie bezpieczeństwo policjantów i poprawi współpracę z innymi służbami ratowniczymi podczas wspólnych działań.

Całkowita wartość projektu wynosi 538 000 złotych, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 349 700 złotych.

Drugi projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu transportowego dla kujawsko-pomorskiej Policji” obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu transportowego: samochodu typu furgon i samochodów z napędem na 4 koła, które wykorzystywane będą w trakcie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych i poważnych awarii.

Wyposażenie Policji w specjalistyczny sprzęt transportowy umożliwi transport sprzętu i ludzi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych i zabezpieczających w sytuacjach kryzysowych, wpłynie na ich skuteczność oraz bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszy jak i osób potrzebujący pomocy, a w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz przy usuwaniu ich skutków pozwoli na skuteczne wsparcie pozostałych służb ratowniczych.

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu transportowego dla kujawsko-pomorskiej Policji.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 000 000 złotych, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 650 000 złotych.

Przedsięwzięcia są realizowane w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • Komendant przekazuje dokumenty marszałkowi województwa
  • zdjęcie grupowe uczestników spotkania