Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

W dniach 9-11 października 2019 r. Toruń stanie się miejscem ożywionej dyskusji na temat kondycji i przyszłości terenów zieleni w miastach. W Ratuszu Miejskim odbędzie się piętnasta konferencja naukowo-techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”.

Impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez naukowych Torunia, to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń naukowców i praktyków z branży zieleniarskiej o uznanym w kraju poziomie merytorycznym. W programie przewidziano pięć sesji referatowych i sesję terenową. XV edycja konferencji zatytułowana jest „Miasto zieleni – miasto przyszłości”.

Referentami są przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych w zakresie zieleni i architektury krajobrazu: SGGW Warszawa, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a także przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się utrzymaniem i konserwacją zieleni w mieście, jak również pracownicy instytucji samorządowych zarządzających zielenią.

Uczestnicy Konferencji w ciągu dwóch dni wysłuchają 20 referatów, wezmą udział w sesjach referatowych oraz w sesji terenowej.

Organizatorami wydarzenia są Gmina Miasta Toruń oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń.

Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosły radykalną zmianę w postrzeganiu i przeżywaniu przyrody przez człowieka. Zwłaszcza mieszkańcy miast są bardziej świadomi roli i znaczenia środowiska naturalnego dla jakości życia. Na co dzień doświadczający skutków miejskiej wyspy ciepła (wysokich temperatur i suszy), zanieczyszczenia powietrza (smogu), braku zieleni i wszechobecnych murów, betonu, szkła i kamieni, coraz częściej przeorientowują swoje poglądy na przyrodę i jej miejsce w mieście. Domagają się nie tylko obecności przyrody, ale także możliwości obcowania z nią. W odpowiedzi na te postulaty i oczekiwania powstają rozmaite koncepcje (modele) miasta przyszłości, np. miasta dla wszystkich (Cities 8 80), miasta zrównoważonego, czy najnowszy model – miasta biofilnego. Zwraca się uwagę na to, aby miasta dysponowały nie tylko bogatą infrastrukturą zieloną, ale również błękitną (zieleń i wody), a dla włodarzy zarządzających miastem dobroczynny wpływ zieleni na zdrowie człowieka jest faktem niepodlegającym dyskusji. Stan naszej wiedzy dotyczący relacji między terenami pokrytymi roślinnością a wpływem na zdrowie ludzi stale się poszerza i znacznie wzbogacił się w ostatnim dziesięcioleciu. Liczne i dobrze udokumentowanie badania dostarczają twardych dowodów na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między środowiskiem naturalnym a zdrowiem ludzi. Zieleń pozytywnie wpływa na zdrowie mieszkańców miast. Beneficjentami „dużej ilości zieleni” w sąsiedztwie miejsca zamieszkania są przede wszystkim osoby starsze, gospodynie domowe oraz osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Dobry dostęp do terenów zieleni zmniejsza nierówności społeczno-ekonomiczne dotyczące zdrowia. Mieszkańcy osiedli z większą ilością zieleni drzew lepiej oceniają swój stan zdrowia. Istnieją jednak ciągle luki w wiedzy, dotyczące szczegółowych zasad takiego kształtowania miejskich terenów zieleni, aby maksymalnie zwiększyć korzyści dla zdrowia. W jakim kierunku powinniśmy podążać, czy i w jakim zakresie miejskie tereny zieleni mają się zmieniać, jak najskuteczniej nimi zarządzać. Należy określić nowe trendy (modele) rozwoju zieleni w miastach, a ich myślą przewodnią powinno być dążenie do poprawy jakości życia w mieście. Te i inne problemy dotyczące rozbudowy i modernizacji współczesnych miast będą przedmiotem prezentacji i dyskusji podczas XV już Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbędzie się w tym roku w Toruniu pod hasłem: „Miasto zieleni – miasto przyszłości”.

Fot. Sławomir Kowalski