Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Toruń

Masz budynek pamiętaj! Stwórz dokumentację PPOŻJedną z podstawowych zasad, które bezwzględnie powinien spełniać każdy budynek, jest przystosowanie do norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z ustawą o tejże ochronie, odpowiedzialność za naruszenie przepisów w niej zawartych, ponosi najczęściej właściciel lub zarządca (aczkolwiek nie bez winy pozostają również użytkownik obiektu, a także korzystająca z niego osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja). Dlatego to przede wszystkim w ich interesie leży prowadzenie rzetelnej dokumentacji przeciwpożarowej. W zależności od budynku i jego przeznaczenia (mieszkalne, firmowe, użyteczności publicznej), przepisy wymagają różnych form potwierdzających zachowanie przez budynek norm bezpieczeństwa w zakresie przeciwpożarowym. Aby mieć pewność, że dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy, bez pominięcia przez nieuwagę lub niewiedzę ważnych elementów, warto jest powierzyć utworzenie jej profesjonalnej firmie świadczącej tego typu usługi. Najlepiej, gdy składa się ona z wysoko wykwalifikowanej kadry, m.in. inżynierów pożarnictwa, którzy są w stanie zapewnić kompleksowość – wszystkie formalności załatwione w jednym miejscu.

Dokumentacja przeciwpożarowa – dlaczego warto prowadzić ją sumiennie?

Stworzenie dokumentacji przeciwpożarowej pozwala zdobyć niezbędne informacje na temat budynku, określające stopień zabezpieczenia go przed pożarem. Obejmuje ona m.in. zagadnienia dotyczące analizy zagrożenia pożarowego, ekspertyz stanu ochrony przeciwpożarowej, projektów instalacji oraz opinie techniczne. Prawidłowo opracowana dokumentacja ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo całego budynku i osób znajdujących się w środku. Dodatkowo, rzetelnie poprowadzona (w sposób przejrzysty, zorganizowany), ułatwia proces przeprowadzenia kontroli budynku np. przez organy Państwowej Straży Pożarnej - można mieć wówczas pewność, że nie grozi nam żadna kara, wynikająca z pominięcia którejś z wytycznych.

Profesjonalna dokumentacja przeciwpożarowa – jakie dokumenty wchodzą w jej skład?

- Scenariusze pożarowe – dot. rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Obowiązek stworzenia scenariusza nakłada rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003;

- Projekty urządzeń i instalacji przeciwpożarowych – zapewniają one bezpieczeństwo osobom, które użytkują budynek, minimalizujący ryzyko wybuchu pożaru i szybkiego rozprzestrzenienia się ognia;

- Ekspertyzy techniczne w celu uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów – w sytuacji chęci realizacji inwestycji budowlanej, której nie da się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi;

- Plany ewakuacji obiektu – obrazują lokalizację wyjść i przebieg dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie miejsc zbiórki do ewakuacji oraz miejsce, w którym umieszczony został sprzęt gaśniczy;

- Analiza bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego obiektu – opracowana na podstawie CFPA-E i dostępnej literatury światowej. Kluczowa jest tutaj ocena zagrożenia wybuchem;

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – zapewnia ochronę przeciwpożarową w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym. Obejmuje m.in.: określenie wymaganego przeciwpożarowego (w tym system poddawania go przeglądom technicznym i konserwacyjnym) oraz sposoby postępowania w momencie wybuchu pożaru;

- Uzgodnienia projektów budowlanych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- Operat przeciwpożarowy – obowiązek jego opracowania podyktowany jest Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592). Zawiera m.in. warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub innego miejsca magazynowania odpadów uzgodnione z właściwym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej;

- Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – powinien posiadać go każdy zakład, na terenie którego obecne są palne i wybuchowe pyły, para, palna ciecz czy mieszaniny hybrydowe. Określa on system zabezpieczenia stanowiska pracy i jego bezpiecznego użytkowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia – zawiera tzw. zalecenia dalszych działań.